برچسب: داستان کوتاه معاصر

  • دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

    دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

    رؤیای مادرم. (مترجم)، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۰. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۹۹۷-۲ می‌خواستم چیزی بهت بگم. نیایش عبدالکریمی (مترجم)، بیژن عبدالکریمی (مقدمه)، تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۴. . (مترجم)، ناشر: نیلوفر.

    Continue reading