شیوه روایت

سِدى | نسيم خاکسار

دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

مسخ (رمان کوتاه)

اسلاومیر مروژک | استریپ تیز