اگر قلب می توانست فكر كند، می ايستاد | فرناندو پسوا