برچسب: دستکش قرمز

  • | سيگار آخر شايد هم اول |  سپیده شاملو |

    | سيگار آخر شايد هم اول | سپیده شاملو |

    گوركن جوان زمين لرزه را حس كرد ولي او هم مثل تمام آدمهاي ديگر ناگهان بيهوش شد و هرگز نفهميد زمين و آسمان و خورشيد و ماه و همه كهكشان ها- كه هنوز هيچ آدمي بهش فكر هم نكرده بود – و خلاصه همه چي كوچك شدند و شدند  اندازه يك گردو.

    Continue reading