شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس