برچسب: دیدار با لنین

  • ودکا، کلیسا و سینما

    ودکا، کلیسا و سینما

    ما قادریم و به راستی متعهدیم  اسباب ارضای این میل  را  با کیفیتی هنرمندانه تر فراهم نماییم و در عین حال، سرگرمی و تفریح را  به سلاحی برای آموزش جمعی، فارغ از بندهای علم فروشی  و مشرب طاقت فرسای اخلاق گرایی مبدل سازیم.

    Continue reading