برچسب: دین انگلی خون

  • دین فاجعه ی خاورمیانه

    دین فاجعه ی خاورمیانه

    payam.fotouhi@gmail.com   خاورمیانه فاجعه ی سخت و سنگین واقعیت دین را دارد تجربه می کند. چه دین اسلام و چه دین یهود. نسلهای بعدی یاد می گیرند که برای زندگی کردن باید دین ها را دور بریزند نه آدم ها را. حیف که نخواهیم بود که آن روز را ببینیم. روزی که حماقتی شرم آور…

    Continue reading