برچسب: دین مزخرف

  • چگونه با اسلام برخورد کنیم

    امین قضایی   وقتی یک بچه مدرسه ای بودم، یکبار یکی از معلمان درحالیکه به خیال خود در مورد شوروی توضیح می داد، گفت که آنها مذهب ندارند و هرکسی که فکر کند خدا وجود دارد، می گویند دیوانه است و باید وی را به تیمارستان برد. اگرچه این معلم نادان از خودش حرف در…

    Continue reading