دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

به خاطر همین ترس بی‌معنی است که ما داریم هلاک میشیم | ماکسیم گورکی