| “شُرا” | رضا براهنی |

ده قطعه از باز شکستن در سی قطعه‌ی نو برای رویا و عروسی و مرگ | رضا براهنی

جلوه‌های ویژه برای خانم ننسی ریگان | رضا براهنی

خطبه پایان | رضا براهنی

رضا براهنی | قابله سرزمین من |