درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج | هاروکی موراکامی

همه چیز ملال‌انگیز بود، دست و پاهای مصنوعی، پستان‌های مصنوعی صداهای مصنوعی و حتی چترهای شاد مصنوعی.