درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج | هاروکی موراکامی

آه، مرا بنوش تا من همچون رمزی در جام تو باشم