برچسب: زرتشتی

  • مذاهب چگونه شکل گرفتند؟

    مذاهب چگونه شکل گرفتند؟

    امین قضایی این مقاله عمده نظریه های به اصطلاح معتبر درباره نحوه شکل گیری و تکوین مذهب را رد می کند و نشان می دهد که این نظریات عمدتا بر پیش فرضیات غلط استوار هستند. در ادامه تلاش می کنم که با معرفی دو اصل بنیادین اجتماعی، یک دینامیسم چرخشی در جامعه را توضیح دهم…

    Continue reading