بالاترین اُرگاسم مرگ است.

برای سنگ گورم | هیلدا دولیتل