برچسب: سالمرگی

  • سالمرگی | اصغر الهی

    در واگویه خاطره های مه آلود و خاکستری به دنیا آمدم بالیدم بزرگ شدم ساقه ترد گیاهی در گذر آب های وحشت به دریا نپیوستم چون قطره آبی زلال به خاک برگشتم به زهدان مادری که از آن به دنیا آمده بودم به هیات انسان نخستینی در تردید زیستن و ماندن

    Continue reading