فراواقع‌گرایی

آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

سگ اندلسی