سالو یا ۱۲۰ روز در سودوم

انجیلی بودم که نامم را متی گذاشته بودند