بالاترین اُرگاسم مرگ است.

تكليف ما كاملاً روشنه، ما همه بلاتكليفيم.

تئاتر ابزورد