آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار

من مال خودم هستم | جرج هریسون