برچسب: سرود برابری

  • سرود برابری

    سرود برابری

    سرود تغییر برای برابری که همچنین به سرود برابری نیز معروف است، سرودی فمینیستی به زبان فارسی است. سرود برابری، خاستگاه برابری‌خواهی حقوق اجتماعی زنان و از سرودهای مرتبط با جنبش زنان در ایران است. «جوانه می‌زنمبه رویِ زخمِ بر تنمفقط به حکم بودنمکه من زنم، زنم، زنم چو هم‌ صدا شویم وپابه‌پایِ هم رویم…

    Continue reading