برچسب: سهیل زمانی

  • خون ريزی در بيوه خانه | سهیل زمانی

    دراز کشیده بر تخت، سیگار بر لب، از پشت این پنجره چه چیز را باید نگاه کنم؟ کدام صدا را باید بشنوم؟ مادرم می گفت: باید بستری شوی. آن شب که سر سفره با پدر و مادرم شام می خوردیم، خواهرم با گل های زرد و سفید در بغل به خانه آمد. میان چهارچوب در…

    Continue reading