برچسب: سودابه اشرفی

  • اتاقی، خیالی | سودابه اشرفی

    اتاقی، خیالی | سودابه اشرفی

    صداي چنگ‌زدن‌هايشان را خواهد شنيد و آبي تلخ از گلويش خواهد آمد كه از دهانش بيرون بزند. آب صابون در پاشويه‌ي باريكي كه دور اتاق تعبيه شده خواهد رفت و آب تلخ را هم با خود خواهد برد. با پشت دست دهانش را پاك خواهد كرد.

    Continue reading