خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

بالاترین اُرگاسم مرگ است.