حکایت هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج | علی‌مراد فدایی‌نیا

| و از فرشتگان دختران اختیار کرد | علی‌مراد فدایی‌نیا |