هارولد پینتر | درد خفیف

انجیلی بودم که نامم را متی گذاشته بودند