روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

می‌توان شاعر بود و شعر نگفت

۸ در ۸: سونات شطرنج در ۸ موومان

جونا بارنز