مرده‌ای میان مردگان

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

می‌توان شاعر بود و شعر نگفت

۸ در ۸: سونات شطرنج در ۸ موومان

جونا بارنز

این لانه‌های کبود

خطبه پایان | رضا براهنی