برچسب: شعر آلمان

  • | رن | فريدريش هلدرلين | بیژن الهی |

    شاعر رمانتيك انساندوست انقلابي، ميانه قرن 18 به سبب عشق به همسر يك بانكدار معروف ثروتمند، بعد از شنيدن بيماري و مرگ معشوقه، خود نيزجنون گرفت و حدود چهل سال پايان عمر خودرا در تيمارستانهاي خصوصي خيريه گذراند. ماركسيست ها غير از دلايل احساسي رمانيك ، تضاد تصورات ايده آلهاي اجتماعي او با نظام مطلقه…

    Continue reading