«کتاب مشاهیر» | وریا مظهر( و. م. آیرو)

ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد