روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

شصت و يک سوره از توراتِ تن | ناما جعفری

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

دکمه های لباس من هنوز بسته است | اعظم بهرامی