روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم