| طرح | شمیم بهار |

| ابر بارانش گرفته | شمیم بهار |

| اردیبهشت چهل و شش | شمیم بهار |