| اول شخص مفرد | علی‌مراد فدایی‌نیا |

| نی لبک | علی‌مراد فدایی‌نیا |