دفترهای روزن

| سه قطعه پیتر هانتکه | ترجمۀ عباس نعلبندیان |

پژوهشی ژرف و سترگ و نو، در سنگواره‌های دوره بیست و پنجم زمین‌شناسی یا چهاردهم، بیستم، و غیره، فرقی نمی‌کند