برچسب: علی آرام

  • آرمان برباد رفته يک چريک | علی آرام

    در تاريک روشنی هوا مينی بوس کارخانه، کارگران را نزديک ايستگاه سراب پياده کرد. در ميان کارگران حسابدار کارخانه که نخستين روز کاری اش را تجربه ميکرد ديده ميشد. او که هنوز آثار شادی و سروری که ناشی از موفقيت بدست آمده در چهره اش نمايان بود، تندی انداخت تو پياده رو تا خودش را…

    Continue reading