برچسب: عهد عتیق

  • عیسی ناصری که بود؟

    عیسی ناصری که بود؟

    امین قضایی در سال 1947، در غارهایی در شمال دریای مرده در قمران، صدها طومار و مکتوبات دیگر کشف شد که توانست تا حد زیادی درک ما از شرایط تاریخی که عیسی ناصری در آن ظهور کرد را روشنتر سازد. با این حال، اهمیت این نوشته ها و نتایجی که می توان از مقایسه تطبیقی…

    Continue reading