در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

شجره‌ی طیبه | غزاله علیزاده

جفت | غزاله علیزاده

سفر اعشار | غزاله علیزاده

| غزاله علیزاده | جزیره |