احمد شاملو؛ صدا و هوای تازه‌ی روزنامه‌نگاری

غلامحسین ساعدی، آخرین روزها در پاریس | مهستی شاهرخی

| واگن سیاه | غلامحسین ساعدی |

| آشفته‌حالان بیداربخت | غلامحسین ساعدی |

| گدا | غلامحسین ساعدی |