برچسب: فارِس باقری

  • ماهِ دندان زده | فارِس باقری

    انگشتش را روی زنگ فشار داد و تا كسی بيايد، برگشت و از روی پله های جلوی خانه چشم دوخت به بالا و پايين خيابان. رِنو كمی آنطرفتر كنار جدول خيابان پارك شده بود . نور شيشه های ماشين افتاده بود روی جدول. زنگ زد دوباره . از جايی دور از شهر صدای گلوله می…

    Continue reading