بالاترین اُرگاسم مرگ است.

ادبیات اروتیک نوعی اعتراض است؟

شاه اوبو