چهره زن، پرندگان و ماهیان در حال نواختن تن

آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!