در آغوش پیراهنم بودی | ناما جعفری

| در پوست ببر | مجید نفیسی |

از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان