برچسب: فعالان کانون نویسندگان ایران

  • شاید عاشقانه آخر | صدای محمد مختاری

    شاید عاشقانه آخر | صدای محمد مختاری

    لبت کجاست؟صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیادرست یک واژه مانده‌ است تا جمله پایان پذیردو هر چه گوش می‌ سپارم تنهاسکوت خود را می‌ آرایمو آفتاب لب بام هم‌چنان سوتش را می‌ زندشکسته پل‌ ها پشت سرو پیش رو شنهایی که خاکستر جهان استغروب ممتد در سایه‌ ی درون جا خوش کرده استو…

    Continue reading