بیزارم از بی تفاوت‌ها

فرسوده بودن بس بیش‌تر از خسته بودن است.