در مذمت فمینیسم عامیانه

پرفورمنس بدن، زیبایی مفهومی وابسته به جنسیت نیست

شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس