برچسب: قطعات بعید

  • قطعات بعید | آنتونن آرتو

    قطعات بعید | آنتونن آرتو

    مترجم: پیمان غلامی و ایمان گنجی فهرست: یادداشت ترجمه / قطعاتی از عصب‌ سنج / یادداشت ها / ناف برزخ / قطعاتی از مکاشفات تازه هستی / ون گوگ، او که جامعه خودکشی اش کرد / متون منثور / هجده ثانیه، یک فیلمنامه / دو شعر / یادداشت ها / نامه به پیر لوئب صفحه…

    Continue reading