محمد رسول‌اف

این انقلاب را باید تا پای جان برای گذر از جهل دنبال کرد.