به عمق هزاران بوسه

من اراده اش را ندارم که تلاش و مبارزه کنم