برچسب: لاپستانی

  • آیا پستان زنان یک عضو جنسی است؟

    آیا پستان زنان یک عضو جنسی است؟ چرا در هر آمیزش جنسی ای مردان بخش مهمی از توجهشان را صرف پستانهای زنان می کنند؟ این تمنا نه تنها برای دیدن، بلکه لمس و نوازش و حتی مکیدن چطور در روند فرگشت مردان به وجود آمده است؟ آیا به خاطر لطافت و نرمی پستان است یا…

    Continue reading