برچسب: ليلا صادقی

  • ضمير اول | ليلا صادقی

    ضمير اول | ليلا صادقی

    يك ربعي گذشته و هي خداخدا مي كنم كه جفنگيات اين مبحث تمام بشود و استاد مكثي بكند كه فلنگ را ببندم و بروم به اصل مطلب برسم. بايد سرساعت 9 راه مي افتـادم و اگر به موقع نرسم، معني اش اين است كه: باد كاشته و توفان درو كرده ام. يعني هيچي به هيچي.…

    Continue reading