زنی که با خاطرات مردش زندگی می‌کرد | محمد محمدعلی

| شرق بنفشه | شهریار مندنی پور |