روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

مسخ (رمان کوتاه)

سرزمین هرز | تی اِس اِلیوت

شاید سیلِ آفتاب | مدیا کاشیگر

| روژ سرخ | سیامک گلشیری |

| رضا فرخ فال | آه استانبول |