برچسب: مجتبا پورمحسن

  • چند شعر | مجتبا پورمحسن

    چند شعر | مجتبا پورمحسن

    یادداشت‌های منتشر نشده‌ی یک سگ پیش از مرگ  ۱ در کوچه‌ها نه کسی پیدا می‌شود که من از او بترسم نه کسی که از من بترسد ترس که نیست من نیستم ۲ در کیسه‌های زباله تکه استخوانی پیدا نمی‌شود حتا از یک سوسک همه‌ش کاغذ بوی ترس می‌دهد این کاغذهای خط خورده استخوان ندارند می‌ترسم…

    Continue reading